นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนของเรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและสังคมในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเราจึงพยายามให้คณะผู้สอนในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงนโยบายการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้(ต่อไปจะเรียกว่า”นโยบายนี้”)ทางเราได้อธิบายถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าต่อผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียน, นักเรียนปัจจุบัน, ศิษย์เก่าและผู้ค้ำประกัน・ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน・ครอบครัวของศิษย์เก่า, ผู้ที่ให้การอุปถัมภ์โฮสต์แฟมิลี่

1、คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่สามารถใช้พิจารณาระบุตัวบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง จากชื่อที่ปรากฏในข้อมูลดังกล่าว, วันเดือนปีเกิด, รายละเอียดอื่นๆ ที่พบได้ในข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีอยู่ (รวมถึงสิ่งที่สามารถใช้พิจารณาบุคคลโดยเฉพาะนอกจากที่กล่าวมา ใช้เทียบอ้างอิงกับข้อมูลอื่นได้ง่าย)

2、จุดประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม, การสมัครเข้าเรียน ฯลฯ จะถูกใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

1.ใช้ตอบกลับ・ติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
2.ใช้ในการแนะนำสัมมนา,โฆษณาเผยแพร่,จัดกิจกรรม เป็นต้น
3.ใช้วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง・การตลาด เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
4.ใช้ในการสมัครเข้าเรียน
5.ใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเข้าประเทศ・การขอพำนักอาศัย เป็นต้น
6.ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิกประกันภัย, เป็นสื่อกลางกับองค์กร และรับมือกับอุบัติเหตุ
7.ใช้ในการจัดเตรียมการตรวจเช็คสุขภาพ, การทำกิจกรรมนอกหลักสูตร
8.ใช้ในการจัดหาหอพักสำหรับนักเรียน,โฮมสเตย์ เป็นต้น และจัดการเรื่องการเข้าใช้หอพักสำหรับนักเรียน
9.ใช้ในการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของนักเรียน(ช่วยทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ,แนะนำงานพิเศษ ฯลฯ)
10.ใช้ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน・ผลการเรียน,ความเป็นอยู่กับผู้ค้ำประกัน・ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย・ญาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เป็นต้น
11.ใช้จัดการเรียนการสอน,ทะเบียนนักเรียน・ผลการเรียน
12.ใช้ดำเนินการขอทุนการศึกษา, เป็นตัวแทนและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่มอบทุน 
13.ใช้สนับสนุนทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อ, การสมัครงาน
14.ใช้จัดการข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตหลังจากเรียนจบ・สำเร็จการศึกษา, การให้คำแนะนำต่างๆหลังจากสำเร็จการศึกษา
15.ใช้ในการออกบัตรนักเรียน, เอกสารสำคัญต่างๆ
16.ใช้จัดการข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน, ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร
17.ใช้จัดการข้อมูลการใช้หนังสือ

หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากกรณีที่กล่าวมาข้างต้นจะแจ้งเพื่อขออนุญาตทุกครั้ง。

3、ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ ทางเราจะใช้ตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นให้น้อยที่สุด

4、การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้จะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

1.อยู่บนพื้นฐานตามกฎหมาย
2.เมื่อยากต่อการได้รับความเห็นชอบของเจ้าตัว เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองชีวิต,ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล
3.เมื่อยากต่อการได้รับความเห็นชอบของเจ้าตัว เนื่องจากมีความจำเป็นพิเศษเพื่อการพัฒนาทางสาธารณะสุขหรือส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กให้แข็งแรง
4.เมื่อวิตกถึงผลกระทบที่ขัดต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการได้รับความเห็นชอบของเจ้าตัว เนื่องจากหน่วยงานของประเทศ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำแทนนั้นมีความจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่กำหนดกฎระเบียบ
5.ได้รับความเห็นชอบของเจ้าตัวล่วงหน้า
6.เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทคู่ค้าเท่าที่จำเป็นอันเกิดจากการดำเนินการแทน ในกรณีเช่นนี้จะออกคำสั่งเพื่อรักษานโยบายความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย
7.เมื่อมีประกาศการสนับสนุนจากบุคคลที่สามก่อนล่วงหน้า

5、การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อรับมือกับระบบ・โครงสร้างหรือวางแผนการป้องกันล่วงหน้าจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง, ข้อมูลส่วนบุคคลหายไป・การแก้ไขปลอมแปลงหรือการรั่วไหลของข้อมูล ฯลฯ หากเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นจะทำให้จัดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

6、ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน
โทรศัพท์:048-647-2500 info@yono-gakuin.co.jp

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่