สำหรับผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก

สำหรับผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าอยู่อาศัยระยะยาว, วีซ่าติดตามครอบครัว, วีซ่าคู่สมรสชาวญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนแบบรายเดือนได้ ทำให้สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตรงกับเวลาที่สะดวกของครอบครัว ประมาณครึ่งปีก็สามารถที่จะใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันได้

ขั้นตอนต่างๆและเอกสารที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าเรียน กรุณาส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางe-mail หรือส่งด้วยตนเองโดยตรงให้ทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี่

ระยะเวลาในการลงทะเบียน

สมัครได้ตามความสะดวก แต่อาจจะมีกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนตามเวลาที่สะดวกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวัดระดับ กรณีที่เริ่มเรียนจากระดับฮิรางานะ, คาตาคานะ จะเริ่มต้นในเดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม

ตารางเรียน

วันจันทร์-วันศุกร์
คาบเช้า (9:00 ~ 12:30)
คาบบ่าย (13:30 ~ 17:00)
※มีวันหยุดยาวฤดูร้อน, ฤดูหนาว, ฤดูใบไม้ผลิ

เอกสารสำคัญ

1.ใบสมัครเรียน
2.หนังสือสัญญา
3.สำเนาหนังสือเดินทาง・บัตรพำนักอาศัยในญี่ปุ่นของผู้สมัคร
4.เอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ค้ำประกัน (เช่น สำเนาบัตรประกันสุขภาพ เป็นต้น)
5.รูปถ่าย 4 ใบ (4 x 3 ซม.)
6.ผลรับรองสุขภาพ (ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก)
※ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีที่2จะได้เข้าตรวจแบบกลุ่มกับทางโรงเรียน (เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง)
7.ใบรับรองจบในระดับมัธยมปลายขึ้นไป (สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการเรียนหรืออื่นๆที่สามารถนำมาแสดงได้)
※หลังจากจบจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว หากต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวศึกษา จะต้องยื่นเอกสารใบประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย

 

ค่าเล่าเรียน(2021)

ในการสมัครเรียน นักเรียนต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนสำหรับ 2 เดือน และเริ่มจ่ายเป็นรายเดือนในเดือนที่ 3 โดยจ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าทุกสิ้นเดือน

 

ค่าแรกเข้า:10,000 เยน

ค่าเล่าเรียน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

51,000เยน

36,000เยน※1

51,000เยน 54,000เยน

54,000เยน

48,000เยน※2

33,000เยน
42,000เยน※3
54,000เยน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
54,000เยน 54,000เยน 45,000เยน 51,000เยน 54,000เยน 39,000เยน
12,000เยน※4

※1 นักเรียนที่เริ่มคลาสเบื้องต้นตั้งแต่เดือนเมษายนค่าเล่าเรียนจะเป็น36,000เยน
※2 นักเรียนที่เริ่มคลาสเบื้องต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค่าเล่าเรียนจะเป็น48,000เยน
※3 นักเรียนที่เริ่มคลาสเบื้องต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค่าเล่าเรียนจะเป็น42,000เยน
※4 นักเรียนที่จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ค่าเล่าเรียนจะเป็น12,000เยน
※ จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็ม1เดือน ถึงแม้ว่าจะมาเรียนได้แค่1วันก็ตาม
※ หากต้องหยุดเรียนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ไม่สามารถคืนค่าเล่าเรียนให้ได้

ค่าวัสดุการสอน・ค่าทัศนศึกษา

ค่าวัสดุการสอน:ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ค่าทัศนศึกษา: (ไม่บังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บตามจริง)

การลาออกและการกลับเข้าเรียน

1. โปรดทำความเข้าใจก่อนว่า ภายหลังจากที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากผลการเรียนไม่ถึงมาตราฐานของคลาสเรียนหรือขาดแรงจูงใจในการเรียน ทางโรงเรียนจะให้ลาออก
2. ในกรณีที่หยุดเรียนอันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว เช่น กลับประเทศ ฯลฯ ทางโรงเรียนจะพิจารณาว่าได้ลาออก อนึ่ง มีกรณีที่ไม่สามารถให้กลับเข้าเรียนใหม่อีกครั้งตามที่ต้องการได้ เนื่องมาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ระดับชั้นเรียน จำนวนสมาชิกในคลาส เป็นต้น

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่