สำหรับผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก

สำหรับผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าอยู่อาศัยระยะยาว, วีซ่าติดตามครอบครัว, วีซ่าคู่สมรสชาวญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนแบบรายเดือนได้ ทำให้สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตรงกับเวลาที่สะดวกของครอบครัว ประมาณครึ่งปีก็สามารถที่จะใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันได้

ขั้นตอนต่างๆและเอกสารที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าเรียน กรุณาส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางe-mail หรือส่งด้วยตนเองโดยตรงให้ทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่นี่

ระยะเวลาในการลงทะเบียน

สมัครได้ตามความสะดวก แต่อาจจะมีกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนตามเวลาที่สะดวกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวัดระดับ กรณีที่เริ่มเรียนจากระดับฮิรางานะ, คาตาคานะ จะเริ่มต้นในเดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม

ตารางเรียน

วันจันทร์-วันศุกร์
คาบเช้า (9:00 ~ 12:30)
คาบบ่าย (13:30 ~ 17:00)
※มีวันหยุดยาวฤดูร้อน, ฤดูหนาว, ฤดูใบไม้ผลิ

เอกสารสำคัญ

1.ใบสมัครเรียน
2.หนังสือสัญญา
3.สำเนาหนังสือเดินทาง・บัตรพำนักอาศัยในญี่ปุ่นของผู้สมัคร
4.เอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ค้ำประกัน (เช่น สำเนาบัตรประกันสุขภาพ เป็นต้น)
5.รูปถ่าย 4 ใบ (4 x 3 ซม.)
6.ผลรับรองสุขภาพ (ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก)
※ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีที่2จะได้เข้าตรวจแบบกลุ่มกับทางโรงเรียน (เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง)
7.ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนมัธยมปลาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ติดต่อสถานทูตญี่ปุ่น
2. ขอวีซ่า
3. ส่งเอกสารการสมัครเรียนมายังโรงเรียนโยโนะกักคุอิน
4. พิจารณาคัดเลือก
5. ออกหนังสืออนุมัติเข้าเรียน
6. ชำระค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน(2019)

ค่าแรกเข้า:10,000 เยน

ค่าเล่าเรียน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
49,000เยน 52,000เยน 52,000เยน 52,000เยน 28,000เยน
34,000เยน※1
52,000เยน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
52,000เยน 52,000เยน 43,000เยน 52,000เยน 52,000เยน 40,000เยน
6,100เยน※2

※ 1 นักเรียนที่เริ่มคลาสเบื้องต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค่าเล่าเรียนจะเป็น34,000เยน
※ 2 นักเรียนที่จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ค่าเล่าเรียนจะเป็น6,100เยน
※ จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็ม1เดือน ถึงแม้ว่าจะมาเรียนได้แค่1วันก็ตาม
※ หากต้องหยุดเรียนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ไม่สามารถคืนค่าเล่าเรียนให้ได้

ค่าวัสดุการสอน・ค่าทัศนศึกษา

ค่าวัสดุการสอน:ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ค่าทัศนศึกษา: (ไม่บังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บตามจริง)

การลาออกและการกลับเข้าเรียน

1. โปรดทำความเข้าใจก่อนว่า ภายหลังจากที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากผลการเรียนไม่ถึงมาตราฐานของคลาสเรียนหรือขาดแรงจูงใจในการเรียน ทางโรงเรียนจะให้ลาออก
2. ในกรณีที่หยุดเรียนอันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว เช่น กลับประเทศ ฯลฯ ทางโรงเรียนจะพิจารณาว่าได้ลาออก อนึ่ง มีกรณีที่ไม่สามารถให้กลับเข้าเรียนใหม่อีกครั้งตามที่ต้องการได้ เนื่องมาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ระดับชั้นเรียน จำนวนสมาชิกในคลาส เป็นต้น

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่