ผู้ที่ต้องการเรียนระยะยาว กลุ่มประเทศOECD, สัญชาติไทย,ไต้หวัน, รัสเซีย

ผู้ที่ต้องการเรียนระยะยาว กลุ่มประเทศOECD, สัญชาติไทย,ไต้หวัน, รัสเซีย

การดำเนินการและเอกสารจำเป็น

ผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียน กรุณาจัดส่งใบสมัครมายังโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินทางไปรษณีย์หรืออีเมล หรือยื่นส่งโดยตรงให้ที่โรงเรียนโยโนะ
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่

ระยะเวลาเรียน

ทุกคอร์สจะเรียนจบเดือนมีนาคม

วันเข้าเรียน ระยะเวลาเรียน ปิดรับลงทะเบียน
1เมษายน 2ปี 31 ตุลาคม
1กรกฎาคม  1ปี9เดือน 10 กุมภาพันธ์
1ตุลาคม 1ปี6เดือน 10 พฤษภาคม

คุณสมบัติในการรับสมัคร

  1. ① ตามกฎ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา12ปีขึ้นไป
    ② สอบผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นJLPT, J-TEST, Nat-Test เป็นต้น หรือคาดว่าจะสอบผ่าน
    ③ เป็นผู้ที่สามารถจะเข้าพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนหรือบริเวณใกล้เคียงได้หลังจากที่เข้าประเทศญี่ปุ่น
    ④ กรณีที่วุฒิการศึกษาขั้นสุดท้ายอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย … อายุไม่เกิน 23 ปี
    กรณีที่วุฒิการศึกษาขั้นสุดท้ายอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย … อายุไม่เกิน 35 ปี

ขั้นตอนดำเนินการ

① ตรวจสอบการชี้แจงรายการสำคัญ และส่งเอกสารการสมัคร
② ทางโรงเรียนทำการคัดเลือก โอนเงินค่าดำเนินการคัดเลือก20,000เยนผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียนในกรณีที่ผ่านการคัดเลือก
③ ทางโรงเรียนยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
④ แจ้งผลให้ทราบ
⑤ เมื่อมีการออกใบรับรองสถานภาพการพำนักให้แล้ว ชำระเงินครั้งที่หนึ่งโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน
และส่งหนังสือสัญญาให้ทางโรงเรียน
⑥ ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารสำคัญให้ผู้สมัครเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า (เช่น ใบรับรองสถานภาพการพำนัก เป็นต้น)
⑦ ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุล
⑧ รับวีซ่า เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น

เอกสารสำคัญ

※เอกสารที่ใช้ยื่น จะต้องมีอายุการใช้งาน3เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

① ใบสมัครเข้าเรียน
② ประวัติส่วนตัว
③ รูปถ่าย 8 ใบ (4cm × 3cm)
④ สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
⑤ สำเนาทะเบียนบ้าน
⑥ ใบแสดงวุฒิการศึกษา และ ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาสุดท้าย
⑦ ผลตรวจสุขภาพ(ต้องมีผลเอกซ์เรย์ปอด)
⑧ หนังสือสัญญาการชำระค่าใช้จ่ายที่เขียนโดยผู้ส่งโอนเงิน
⑨ หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างผู้สมัครและผู้ส่งโอนเงิน
⑩ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ส่งโอนเงิน
⑪ หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบทางการเงิน(กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท),หนังสืออนุญาตประกอบกิจการ(ทะเบียนนิติบุคคล)ตัวจริง・สำเนา(เฉพาะเจ้าของธุรกิจส่วนตัว)
⑫ หนังสือรับรองรายได้(เงินเดือน・โบนัส) หรือหนังสือรับรองการชำระภาษี3ปีขึ้นไป
⑬ ทะเบียนบ้าน(住民票(じゅうみんひょう))หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว(กรณีที่ผู้รับผิดชอบทางการเงินอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น)
⑭ รายการยืนยันรายละเอียดระหว่างผู้สมัครและคนกลาง เช่น ค่าดำเนินการ ฯลฯ
⑮ เอกสารการชี้แจงรายการสำคัญ
⑯ เอกสารแสดงรายชื่อของครอบครัวของผู้รับผิดชอบทางการเงิน
⑰ กรณีผู้รับผิดชอบทางการเงิน ไม่ใช่บิดามารดา:ให้แสดงใบรับรองการทำงานและรายได้ รวมถึงเอกสารใบรับรองการเสียภาษี ของบิดามารดา (เอกสารที่แสดงรายละเอียดระบุรายได้และการชำระภาษี) เอกสารแสดงรายการเงินคงเหลือ, รายการแสดงรายรับ-รายจ่ายเป็นต้น → รายละเอียดสอบถามทางโรงเรียน  

การชำระเงิน

การชำระเงินเมื่อสมัครเรียน

ค่าใช้จ่ายสำหรับการคัดเลือก20,000 เยน ※เงินที่ชำระแล้วจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้

ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คอร์ส2ปี

  สมัครเรียน(ครั้งแรก)
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ครั้งที่2
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ครั้งที่3
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ครั้งที่4
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ค่าลงทะเบียนเรียน 70,000
ค่าเล่าเรียน 304,200
(6เดือน)
304,200
(6เดือน) 
304,200
(6เดือน) 
304,200
(6เดือน)
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน 10,750
(6เดือน)
 10,750
(6เดือน)
 10,750
(6เดือน)
 10,750
(6เดือน)
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก 15,250
(6เดือน)
 15,250
(6เดือน)
15,250
(6เดือน) 
 15,250
(6เดือน)
ค่าตรวจสุขภาพ  5,000
ค่าประกันนักเรียน 10,000 10,000
ค่าประกันนักเรียน 415,200 330,200 340,200 330,200

คอร์ส1ปี9เดือน

 

สมัครเรียน(ครั้งแรก)
ค่าใช้จ่าย(เยน)

ครั้งที่2
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ครั้งที่3
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ค่าลงทะเบียนเรียน 70,000
ค่าเล่าเรียน 456,300
(9เดือน)
304,200
(6เดือน)
304,200
(6เดือน)
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน 16,125
(9เดือน)
10,750
(6เดือน)
10,750
(6เดือน)
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก 22,875
(9เดือน)
15,250
(6เดือน)
15,250
(6เดือน)
ค่าตรวจสุขภาพ 5,000
ค่าประกันนักเรียน  10,000※  10,000
รวม 580,300 340,200  330,200 

※ เนื่องจากค่าประกันนักเรียนไม่มีสัญญาระยะเวลา9เดือน จึงต้องทำสัญญาเป็น1ปี

คอร์ส1ปี6เดือน

  สมัครเรียน(ครั้งแรก)
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ครั้งที่2
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ครั้งที่3
ค่าใช้จ่าย(เยน)
ค่าลงทะเบียนเรียน  70,000
ค่าเล่าเรียน 304,200
(6เดือน)
304,200
(6เดือน) 
304,200
(6เดือน) 
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน 10,750
(6เดือน)
 10,750
(6เดือน)
 10,750
(6เดือน)
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก 15,250
(6เดือน)
 15,250
(6เดือน)
15,250
(6เดือน) 
ค่าตรวจสุขภาพ  5,000
ค่าประกันนักเรียน 10,000 5,800
合計 415,200 330,200 336,000

ค่าใช้จ่ายที่เลือกชำระได้

ค่าหอพัก, ค่าบริการรับนักเรียนที่สนามบิน, ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรอง, ค่ากิจกรรมพิเศษ

ค่าที่พัก

※อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าหอพักโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากความผันผวนของราคาค่าเช่าและอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40,000
เงินค้ำประกัน 20,000
ค่าหอพัก  96,000~111,000
(3เดือน)
ค่าสาธารณูปโภค จะเรียกเก็บรายเดือนตามจริง
รวม  156,000~171,000

※กรณีที่พักอำศัยอยู่ในหอพักโรงเรียนนำนมำกกว่ำ 3เดือนขึ้นไป
ต้องจ่ำยค่ำเช่ำห้องทุกเดือน (เดือนละ 32,000~37,000เยน / เดือน )

〇หอพักที่โรงเรียนบริหำรโดยตรง : อยู่ในบริเวณที่สำมำรถขี่จักรยำนมำโรงเรียนได้ มีเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้ ำครบ เป็นห้องสำหรับ1คน/สำหรับ2-3คน
〇ค่ำหอพักที่เป็นค่ำใช้จ่ำยช่วงแรกจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย ตำมห้องพักที่ได้วำงแผนจะตกลงเข้ำพักตัง้ แต่แรก แต่หำกมีกำรเปลี่ยนย้ำยที่พักในภำยหลัง โดยมีส่วนต่ำงของค่ำเช่ำเกิดขึน้ จะมีกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยให้หลังจำกที่เข้ำพักแล้วภำยใน 1เดือน
〇ในกรณีที่หอพักโรงเรียนเต็มจะแนะนำที่พักอื่นให้ เช่น Share Houseที่รู้จัก เป็นต้น ในกรณีดังกล่ำวจะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบล่วงหน้ำต่ำงหำก กำร แบ่งเข้ำหอพักโรงเรียนหรือห้องพักภำยนอกที่โรงเรียนแนะนำให้นัน้ จะขึน้ อยู่ตำมสถำนกำรณ์ของหอพักในตอนนัน้ รวมถึงพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ของนักเรียนแต่ละคน และกฎของโรงเรียน
〇ค่ำใช้จ่ำยของจำนวนแค่ไม่กี่วันในชว่ งแรกที่เข้ำพัก(โดยทวั่ ไปจะต้องย้ำยเข้ำหอพักเมื่อเดินทำงเข้ำประเทศในช่วงสิน้ เดือนก่อนหน้ำของเดือนที่จะเข้ำ เรียน) หอพักที่โรงเรียนบริหำรโดยตรงจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยโดยแบ่งคำนวณเป็นรำยวันและเรียกเก็บเงินในภำยหลัง ส่วนห้องพักที่แนะนำให้ภำยนอก ระบบโรงเรียนนัน้ จะแบ่งคำนวณรำยวัน โดยอำจให้ชำระล่วงหน้ำพร้อมค่ำเล่ำเรียนหรือชำระภำยหลังจำกที่เข้ำพัก เป็นต้น ตำมกฎของบริษัทที่แนะนำ ห้องพักนัน้ ทัง้ นีจ้ ะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบล่วงหน้ำ
〇เนื่องจำกทำงโรงเรียนไม่ใช่ระบบโรงเรียนประจำจึงมีข้อจำกัดในเรื่องที่อยู่อำศัย กรณีที่ไม่ต้องกำรเข้ำพักกับทำงหอพักสำมำรถขออนุญำตมำยัง โรงเรียนล่วงหน้ำได้

การคืนเงิน

1.ในกรณีที่ไม่ได้ใบรับรองสถานภาพการพำนัก(Certificate of Eligibility) ยินดีคืนเงินที่ชำระมาทั้งหมดให้ ยกเว้นค่าดำเนินการคัดเลือก
2.ในกรณีที่ได้ใบรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการขอวีซ่าและไม่ได้เดินทางเข้าประเทศ จะคืนเงินที่ชำระมาทั้งหมดให้ ยกเว้นค่าดำเนินการคัดเลือกและค่าสมัครเข้าเรียน
แต่ จำเป็นต้องส่งคืนหนังสือรับรองอนุญาตการเข้าเรียน(Admission Certificate)และใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) กลับมายังโรงเรียน
3.ในกรณีที่โชคไม่ดี ขอวีซ่าไม่ผ่าน จะคืนเงินทั้งหมดให้ ยกเว้นค่าดำเนินการคัดเลือกและค่าสมัครเข้าเรียน แต่จำเป็นต้องส่งคืนหนังสือรับรองอนุญาตการเข้าเรียนกลับมายังโรงเรียน และหลังจากทางโรงเรียนได้ตรวจสอบการไม่อนุมัติวีซ่ากับทางสถานทูตแล้ว
4.ในกรณีที่ได้รับวีซ่าแล้ว แต่ปฏิเสธการเข้าเรียนก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หากสามารถตรวจสอบว่ามีการเพิกถอนวีซ่าที่ยังไม่ได้ใช้งานแล้ว จะคืนเงินที่ชำระมาให้ทั้งหมด ยกเว้นค่าดำเนินการคัดเลือกและค่าสมัครเข้าเรียน แต่จำเป็นต้องส่งคืนหนังสือรับรองอนุญาตการเข้าเรียนกลับมายังโรงเรียนและหากได้รับวีซ่า มีการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ขอลาออกจากโรงเรียน ตามกฎจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดให้
5.หากนักเรียนที่ได้รับวีซ่าและเดินทางมาเข้าเรียนแล้วแต่จะขอลาออกจากโรงเรียนกลางคันนั้นจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ
ยกเว้นการลาออกเพื่อไปเรียนต่อ หรือทำงาน ทางโรงเรียนจะคืนเงินรายการค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าประกันนักเรียนให้ ภายหลังจากที่ตรวจสอบเรื่องการเข้าเรียนต่อหรือเข้าทำงานนั้นแล้ว ยกเว้นค่าดำเนินการ และค่าเล่าเรียนในส่วนของเดือนที่ยังเรียนอยู่ (น้อยกว่า 50,000 เยนหรือ 20 % ของเวลาเรียน )และ เหตุผลนอกเหนือจากนี้จะไม่มีการคืนเงินให้

ที่พัก

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่